Termes i Condicions

Missatge d'error

 • Unable to create CTools styles cache directory public://ctools/style/left_or_right_block_region/2e55a32d25c7b081275ced673d25f9da. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools styles cache directory public://ctools/style/left_or_right_block_region/2e55a32d25c7b081275ced673d25f9da. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools styles cache directory public://ctools/style/left_or_right_block_region/2e55a32d25c7b081275ced673d25f9da. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools styles cache directory public://ctools/style/left_or_right_block_region/2e55a32d25c7b081275ced673d25f9da. Check the permissions on your files directory.
 
Anuncis classificats

Gràcies per fer servir Revenda.cat. Esperem que ho trobis divertit i pràctic. Per al bon funcionament de la comunitat, necessitem que segueixis les regles i normes i condicions proposades.

Termes d'ús

Els presents Termes d'ús (d'ara endavant, “els Termes d'Ús”) estableixen les condicions sota les quals s'ofereix als usuaris l'accés als llocs web, serveis i aplicacions Revenda.cat (d'ara endavant, “el Servei”) , que és una plataforma que permet als usuaris publicar ofertes per la compra–venda d'una àmplia varietat d'articles de la seva propietat, així com la comunicació entre els usuaris oferents i els usuaris interessats a adquirir els articles oferts i la localització geogràfica dels mateixos, per completar la transacció.

L'ús del Servei atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari del mateix (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació íntegra d'aquests Termes d'Ús. En cas de no estar d'acord amb tot o part d'aquests Termes d'Ús, l'Usuari ha d'abstenir-se d'instal·lar i utilitzar el Servei.

Per mitjà de l'acceptació dels presents Termes d'Ús, l'Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que és major d'edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.

 

Aquests Termes d'Ús seran aplicables als Usuaris a partir del 1 de Gener de 2017.

La seva acceptació per part dels Usuaris serà un pas previ i indispensable a la utilització del Servei. El titular del Servei es reserva la facultat de realitzar a qualsevol moment qualsevol modificació o actualització dels Termes d'Ús que, una vegada entrin en vigor, haurà de ser acceptada per l'Usuari per continuar utilitzant el Servei.

 

1. Titular del servei

El titular i propietari del Servei és IDIOMATIC LANGUAGE SERVICES, S.L. (d'ara endavant, “Idiomatic” o "Revenda.cat"), amb domicili a Girona, Pg. General Mendoza 7 pral, 17002  [email protected], proveïda de NIF B17517020 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona.

 

2. Necessitat de registre

Per poder utilitzar el Servei és necessari el previ registre de l'Usuari, l'acceptació dels presents Termes d'ús i la Política de privadesa i de cookies.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços. L'Usuari registrat serà responsable a tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la mateixa, havent d'informar immediatament a Revenda.cat en cas que tingui motius per creure que la seva contrasenya ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. En qualsevol cas, l'accés a àrees restringides i/o l'ús del Servei realitzat sota la contrasenya d'un Usuari registrat es reputarán realitzats per dit Usuari, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

 

Mitjançant l'acceptació dels Termes d'Ús, l'Usuari consent que les seves dades passin a formar part del fitxer d'Idiomatic i el tractament d'aquestes dades serà conforme al previst en la Política de Privadesa.

 

3. Normes d'utilització del servei

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Servei conforme a l'establert en la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Termes d'Ús. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat del Servei i a no emprar-ho per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (productes, objectes, dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Termes d'Ús. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

III. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

IV. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

V. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error als receptors de la informació.

VI. No suplantar a altres Usuaris del Servei ni transmetre les dades d'accés al compte ni la contrasenya a un tercer sense el consentiment de Revenda.cat.

VII. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre tal informació, element o contingut.

VIII. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal

IX. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers fotografies ni qualsevol representació o imatge de persones menors d'edat.

X. Qualsevol substància que requereixi una recepta mèdica o que hagi de dispensar-se sota la supervisió d'un metge (doctor, dentista, optometrista, òptic, farmacèutic o veterinari) no està permesa a Revenda.cat. Així com els productes que puguis influir en la salut de l'individu (que presentin contraindicacions, interaccions, etc) i peribles de qualsevol tipus.

XI No publicar anuncis que incitin a la compra,venda o explotació d'animals.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Revenda.cat davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més Revenda.cat el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui

 

4. Exclusió d'Usuaris

Revena.cat es reserva el dret a impedir l'ús del Servei, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol Usuari que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquests Termes d'Ús, la llei o la moral. Discrecionalment, Revenda.cat també podrà excloure Usuaris i fins i tot deixar de prestar total o parcialment el Servei quan així ho consideri oportú per millorar l'operativa del Servei i/o de la resta dels usuaris del mateix.

5. Exclusió de responsabilitat

Revenda.cat no és propietària de cap dels articles en venda o venuts a través de la seva plataforma i no és part en la transacció de compravenda duta a terme exclusivament entre compradors i venedors ni revisa o valida els productes que els Usuaris ofereixen a través del Servei, per la qual cosa Revenda.cat no serà responsable, ni directa ni indirectament, ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels continguts i de les activitats dels Usuaris i/o de tercers a través del Servei així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos.

 

Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, Revenda.cat no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a) La utilització que els Usuaris facin del Servei ni per l'estat, origen, possible inexactitud, o possible falsedat de les dades proporcionades pels Usuaris ni dels productes oferts a través del Servei.

b) Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Servei.

c) La utilització que els Usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.

d) La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

i) L'eventual pèrdua de dades dels Usuaris per causa no atribuïble al Servei,

f) L'accés de menors d'edat als continguts inclosos en el Servei.

g) La indisponibilidad, errors, fallades d'accés i falta de continuïtat del Servei.

h) Les fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes.

i) La no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada per l'Usuari.

Revenda.cat respondrà única i exclusivament davant de l'Usuari dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats i identificats amb el seu copyright, quedant limitada, com a màxim, a l'import de les quantitats percebudes directament de l'Usuari per Revenda.cat, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

Qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir entre els Usuaris del Servei haurà de ser solucionada entre aquests, obligant-se a mantenir a Revenda.cat totalment indemne, sense perjudici de la qual cosa Revenda.cat realitzarà els seus millors esforços per facilitar als Usuaris una ràpida i satisfactòria solució a través del seu Servei d'Atenció a l'Usuari

6. Continguts i serveis enllaçats a través del Servei

El Servei pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”).

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés als Llocs Enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a Revenda.cat de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs Enllaçats. Així mateix l'Usuari exonera a Revenda.cat de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals l'Usuari pugui accedir.

En aquests casos, Revenda.cat només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la ilicitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a Revenda.cat, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Revenda.cat amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. Revenda.cat no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable de forma directa o indirecta pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualizació, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Revenda.cat.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre les obres, prestacions protegides i qualssevol continguts o elements sobre els quals recaiguin drets de propietat intel·lectual i industrial que s'usin en el Servei (els “Continguts del Servei”) pertanyen als seus legítims titulars. L'Usuari no adquirirà per l'ús del Servei cap dret de propietat intel·lectual o industrial, ni llicència d'ús alguna sobre tals elements.

Són Continguts del Servei, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, bases de dades, i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font utilitzats en el Servei. Aquesta enumeració es realitza a títol enunciatiu i ejemplificativo, no limitatiu.

El text, les imatges, els gràfics, els fitxers de so, els fitxers d'animació, els fitxers de vídeo, el programari i l'aparença del lloc web de Revenda.cat són objecte de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquests elements no podran ser vàlida i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa dels seus titulars.

L'Usuari manifesta ser titular en exclusiva de tots els drets que recauen sobre les obres, prestacions protegides i qualssevol altres elements protegits per propietat intel·lectual o industrial que incorpori en el Servei (d'ara endavant, els “Continguts”).

L'Usuari cedeix gratuïtament i en exclusiva a Revenda.cat els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació que té sobre els Continguts, en totes les modalitats d'explotació existents en la data acceptació d'aquests Termes d'Ús, per tot el temps de vigència dels drets objecte de cessió, per a l'àmbit territorial universal.

Revenda.cat no representa ni té vinculació empresarial alguna amb les marques que els Usuaris puguin anunciar en el Servei.

Qualssevol consulta relacionada amb l'anterior poden plantejar-se a través del Servei d'Atenció a l'Usuari a través de [email protected].

8. Publicació d'anuncis

L'Usuari que desitgi posar a la venda un producte haurà de tenir en compte que mitjançant la publicació del seu anunci està emetent una oferta de venda, que serà vinculant des que aquesta anés acceptada per un altre Usuari.

En qualsevol cas, a l'hora de publicar els seus anuncis l'Usuari haurà de prendre en consideració el següent:

 • No està permès publicar anuncis amb imatges de contingut sexual.

 • No està permès anunciar esquemes piramidals o similars.

 • No està permès publicar anuncis relacionats amb el sexe, l'erotisme o el fetitxisme, així com tampoc relacionats amb massatges, serveis de companyia o amistat.

 • Només es permet anunciar un immoble per anunci. En tal cas, l'immoble ha d'anunciar-se en la localitat en la qual es trobi.

 • No es poden buscar companyes o companys per a pisos relax, pis de massatges, etc.

 • No està permès publicar imatges de menors d'edat.

 • No està permès publicar imatges o descripcions que no es corresponguin amb l'article realment ofert.

 • No està permès publicar anuncis relacionats amb animals.

 

Per la seva banda, l'Usuari interessat a adquirir un producte ha de tenir en compte que quan es compromet a comprar un article, per un preu establert, està subscrivint un contracte de compravenda legalment vinculant amb un altre Usuari. Així mateix, l'Usuari haurà de tenir en compte que en adquirir un article, serà considerat subjecte passiu de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats (“ITPAJD”), modalitat TPO, obligant-se a mantenir a Revenda.cat totalment indemne en cas de no donar compliment a aquesta obligació.

En qualsevol cas, a l'hora de publicar els seus anuncis l'Usuari haurà de prendre en consideració les regles de convivència.

 

9. Servei de visibilitat

Els Usuaris podran incrementar la visibilitat dels seus anuncis a Revenda.cat, a través de la contractació de serveis de preferències publicitàries els “Serveis de Visibilitat”.

Els Serveis de Visibilitat són serveis opcionals dels quals poden gaudir els Usuaris per millorar el posicionament dels articles anunciats.

Els Serveis de Visibilitat no són un mecanisme perquè els Usuaris realitzin publicitat del seu perfil, ni permet que els Usuaris publiciten diversos articles que no tinguin relació o puguin ser publicitados de forma independent. Revenda.cat es reserva el dret a deixar de prestar total o parcialment el Servei de Visibilitat o fins i tot a excloure als Usuaris que no compleixin amb l'anterior o contravinguin d'alguna forma els Termes d'Ús quan així ho consideri oportú per millorar l'operativa del Servei i/o de la resta dels usuaris del mateix, notificant prèviament aquesta circumstància als Usuaris afectats.

10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en els presents Termes d'Ús anés declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint els presents Termes d'Ús en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

11. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquests Termes d'Ús es regiran i interpretaran conforme a la legislació catalana. En cas de litigi entre Revenda.cat i l'Usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals catalans corresponents al domicili de Revenda.cat.

 

Revenda.cat és un portal d’Internet, propietat del grup Idiomatic Language Services S.L., que segueix l’esperit i la lletra de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovada per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre. Fidels a aquesta filosofia, amb aquest escrit volem informar a tots els usuaris del portal www.revenda.cat que la nostra política de protecció de dades es caracteritza per un principi fonamental: la llibertat absoluta de l’usuari per determinar si vol facilitar a Idiomatic Language Services S.L. les dades de caràcter personal que es puguin requerir o obtenir mitjançant la utilització del contingut del portal o de la base de dades.

Juntament amb aquest mateix principi, és important que tots els usuaris sàpiguen quins són els seus drets relatius al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per tant, a continuació s’enumeren tots i cada un dels drets estipulats per la Llei a favor del usuaris, acompanyats de la referència exacta de cada un dels articles de la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (tots els usuaris poden obtenir el text complet de la Llei en cas que vulguin tenir ple coneixement del contingut íntegre dels seus drets). Els drets als quals es fa referència són els següents: dret d’informació en la recollida de dades (article 5), dret d’impugnació (article 13), dret de consulta al Registre General de Protecció de Dades (article 14), dret d’accés (article 15), drets de rectificació i cancel·lació (article 16) i dret d’oposició (article 6.4 i 30.4).

Les dades de caràcter personal recollides per Idiomatic Language Services S.L, mitjançant la nostra web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als fitxers corresponents de dades de caràcter personal, dels quals Idiomatic Language Services S.L. serà titular i responsable.

Aquestes dades s’incorporaran a la base de dades confidencial d’Idiomatic Language Services S.L. i el tractament automatitzat que se’n faci tindrà per finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de tots i cadascun dels elements de la base de dades o del portal que en configuren la integritat i que l’usuari desitgi utilitzar.
Inscriure’s o donar-se d’alta.

L’adequació del contingut de la base de dades a les preferències dels usuaris.

El disseny de qualsevol nou element que configuri el portal o base de dades. L’enviament d’actualitzacions del contingut del portal o base de dades.

L’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics d’informació tècnica operativa i comercial relativa al futur contingut de portal o base de dades.


Finalment, la finalitat de la recollida de dades i el tractament automatitzat que se’n faci també es fa extensiva a l’enviament de formularis d’enquestes que es podran emplenar respectant la llibertat de l’usuari per donar-hi o no resposta. Per a qualsevol ús que difereixi de l’ús que s’ha indicat, Idiomatic Language Services S.L. haurà d’obtenir el consentiment inequívoc de les persones interessades. Per tal de fer efectiu tot el que s’ha indicat, Idiomatic Language Services S.L. es compromet a facilitar a tots els usuaris els recursos tècnics adients per tal que puguin donar de forma inequívoca el seu consentiment i d’aquesta manera es pugui fer el tractament automatitzat de les seves dades personals i per tal que, abans de la prestació d’aquest consentiment, puguin accedir a la nostra política de protecció de dades i al text íntegre de la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre. A més, sempre que no s’indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries. D’altra banda, Idiomatic Language Services S.L., d’acord amb els requisits exigits legalment, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal. A més, ha instal·lat tots els mitjans tècnics i d’organització al seu abast per intentar evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades. Per tal de poder complir els objectius directament relacionats amb tot el que s’exposa en aquesta política de protecció de dades, Idiomatic Language Services S.L., amb el consentiment previ de la persona interessada, podrà cedir les dades de caràcter personal que siguin objecte de tractament automatitzat a altres societats participades per Idiomatic Language Services S.L., al Departament de Justícia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra o a qualsevol persona física o jurídica amb qui mantingui acords de col·laboració.

Amb l’objectiu de facilitar-los els drets que legalment tenen reconeguts, els usuaris podran adreçar-se i posar-se en contacte amb Idiomatic Language Services S.L. mitjançant el correu electrònic clicant aquí.

 

Carro de la compra

El carro de compra és buit